اعضای هیات تحریریه

موسس

دانشگاه سیستان و بلوچستان

گروه حسابداری

www.usb.ac.ir
accatusb.ac.ir

مدیر مسئول

مهدی فغانی

حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان

faghanniatacc.usb.ac.ir

سردبیر

محمد عرب‌مازار یزدی

حسابداری دانشیار،‌ دانشگاه شهید بهشتی

marabmazaratcc.sbu.ac.ir

دبیر اجرایی

مسلم سعیدی

حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان

moslem.saeidiatacc.usb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

احمد احمدپور

حسابداری استاد، دانشگاه مازندران

ahmadpouratumz.ac.ir

محمد نمازی

حسابداری استاد، دانشگاه شیراز

mnamaziatrose.shirazu.ac.ir

حسن یزدی فر

حسابداری استاد، دانشگاه سالفورد (انگلستان)

www.salford.ac.uk/business-school/business-academics/hassan-yazdifar
h.yazdifaratsalford.ac.uk

علی رحمانی

حسابداری دانشیار، دانشگاه الزهرا (س)

rahmaniatalzahra.ac.ir

محمد رضا عباس زاده

حسابداری دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

abbas33atum.ac.ir

غلامرضا کردستانی

حسابداری دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

gkordestaniatikiu.ac.ir

غلامحسین مهدوی

حسابداری دانشیار، دانشگاه شیراز

ghmahdaviatrose.shirazu.ac.ir

محمد حسین ودیعی

حسابداری دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

mhvadeeiatum.ac.ir

محمد علی مرادی

حسابداری استادیار، دانشگاه سیستان و بلوچستان

m_ali_moradiatyahoo.com

احمد ناصری

حسابداری استادیار، دانشگاه سیستان و بلوچستان

nasseriatacc.usb.ac.ir

احمد پیفه

حسابداری مربی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

pifehatacc.usb.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

اکرم عارفی

زبان و ادبیات فارسی ویراستار ادبی

akram_arefiatyahoo.com